Ngày xuất bản: 05-09-2022
Số tạp chí: Số 3 - 2021

TS. VÕ MẠNH TÙNG Khoa Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng

Từ khóa:

Bê tông cốt thép
khe nứt
ven biển
tiêu chuẩn thiết kế

Tóm tắt:

Các tỉnh ven biển của Việt Nam ngày càng được đầu tư và phát triển, các dự án cao tầng phát triển rất nhanh chóng. Vì vậy, việc tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép cho các công trình cao tầng vùng ven biển cũng trở nên quan trọng. Tiêu chuẩn

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Vijay R. Kulkarni (2009), Exposure classes for
designing durable concrete, The Indian Concrete
Journal.
2. Tung, P., Dao, P., Tung, D., & Quang, N. (2018),
“Nghiên cứu sự hình thành và mở rộng khe nứt thẳng
góc trong dầm bê tông cốt thép khi chịu tác dụng của
tải trọng ngắn hạn” , Tạp chí Khoa học Công nghệ
Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 12(2), 3-10.
3. Quang, N. V., & Tân, N. N. (2019), “Nghiên cứu lý
thuyết và thực nghiệm một số phương pháp dự báo
mô men hình thành khe nứt của dầm bê tông cốt
thép”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
(KHCNXD) - ĐHXD, 13(2V), 21-31.
4. Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Ngọc Bá (2017), “Thiết kế
kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu về hình thành
và mở rộng vết nứt theo TCVN5574:2012 và
SP63.13330-2012”, Tạp chí KHCN Xây dựng – số 3,
Viện KHCN Xây dựng (IBST).
5. SP 28.13330.2017, Protection against corrosion of
construction, Tiêu chuẩn quốc gia Nga.
6. ACI 222R-01, Protection of Metals in Concrete
Against Corrosion, Báo cáo của Viện Bê tông Hoa Kỳ.
7. TCVN 9346:2012 (2012), Kết cấu bê tông và bê tông
cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi
trường biển, Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ
Xây dựng, Hà Nội.
8. TCVN 5574:2018 (2018), Thiết kế kết cấu bê tông và
bê tông cốt thép, Tiêu chuẩn quốc gia.
9. EN1992-1-1:2004 (2004), Design of concrete
structures, European Standard.
10. EN 206-1:2000 (2000), Concrete. Specification
performance production and conformity, uropean
Standard. 
 

Bài viết liên quan: