Ngày xuất bản: 28-09-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

TS. Hoàng Minh Đức, KS. Lê Văn Thắng

Từ khóa:

bê tông
cát nghiền
hạt mịn
mô đun độ lớn
độ sụt

Tóm tắt:

Cát nghiền đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và được coi là vật liệu hữu hiệu để thay thế cát sông nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an toàn và ổn định của các khu vực ven sông. Tuy nhiên, việc sử dụng cát nghiền có một số khác biệt so

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. ASTM C33/C33M-18, Standard Specification for 
Concrete Aggregates.
2. EN 12620:2013, Aggregates for concrete.
3. TCVN 9205:2012, "Cát nghiền cho bê tông và vữa".
4. Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại. 
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 778/1998/QĐ-BXD ngày 05/09/1998). Hà Nội, NXB Xây dựng, 
2000, 58 tr.
5. TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa -
Phương pháp thử. Phần 2: Xác định thành phần hạt.
6. TCVN 9382:2012, Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần 
bê tông sử dụng cát nghiền.
7. Katz A., Baum H (2006). "Effect of high levels of fines 
content on concrete properties". ACI Materials 
Journal, Vol. 103, No. 6, pp. 474-482.
8. Li Beixing, Wang Liliang, Zhou Mingkai (2009). "Efect 
of limestone fines content in manufactured sand on 
durability of low- and high-strength concretes". 
Construction and Building Materials, Vol.23, No.8, pp. 
2846-2850.
9. Choudhary H., Siddique A., Dauji S (2019). "Effect of 
crusher fines on strength and workability of concrete".
UKIERI Concrete Congress. Concrete: The Global 
Builder. India.
10. Quiroga P.N., Ahn N., Fowler D.W (2006). "Concrete 
mixtures with high microfines". ACI Materials Journal, 
Vol. 103, No. 4, pp. 258-264.

Bài viết liên quan: