Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 4 - 2021

TS. NGUYỄN VĂN TÚ, TS. NGUYỄN XUÂN ĐẠI, KS. LÊ QUỐC KỲ

Từ khóa:

Bê tông bị hạn chế
bê tông không bị hạn chế
ứng xử của bê tông bị hạn chế
phân tích phi tuyến kết cấu khung bê tông cốt thép
cốt thép đai

Tóm tắt:

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của cốt
đai đến cường độ của bê tông bị hạn chế cũng như
trạng thái nội lực chuyển vị của kết cấu nhà bê tông
cốt thép chịu động đất. Tác động của động đất lên
công trình được phân tích theo phương pháp lịch sử
thời gian. Mô hình tính toán kết cấu được phân tích
bằng phương pháp phần tử hữu hạn với phần mềm
mã nguồn mở OpenSees. Các kết quả nội lực,
chuyển vị, ứng suất biến dạng nhận được phù hợp
với mô hình nghiên cứu, và chỉ ra ảnh hưởng của
cốt đai đến khả năng chịu lực của vùng bê tông bị
hạn chế và kết cấu nhà nhiều tầng bê tông cốt thép
chịu động đất 
 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. TCVN-5574:2018 (2018), Vietnam national standard -
Design of concrete and reinforced concrete structures.
Ministry of Science and Technology.
2.

3. SAP2000, ETABS, SAFE, CSiBridge, and PERFORM
3D. Computers and Structures Berkeley, CA.
4. Mander, J.B., M.J.N. Priestley and R. Park (1988),
Theoretical Strain-Stress Model for Confined Concrete.
Journal of Structural Engineering. 114(8): p. 1804-1826.
5. Chung, H.S., et al. (2002), Stress–Strain Curve of Laterally
Confined Concrete. Engineering Structures, 24(1153-1163).
6. Sheikh, S.A. and S.M. Uzumeri (1980), Strength and
Ductility of Tied Concrete Columns. Journal of the
Structural Division, 106(May): p. 1079-1102.
7. Sheikh, S.A. and S.M. Uzumeri (1982), Analytical Model
for Concrete Confinement in Tied Columns. Journal of
the Structural Division. 108(12): p. 2703-2722.
8. Kent, D.C. and R. Park (1971), Flexural Members with
Confined Concrete. Journal of the Structural Division,
97(7): p. 1969-1990.
9. Scott, B.D., R. Park, and M.J.N. Priestley (1982),
Stress-Strain Behavior of Concrete Confined by
Overlapping Hoops at Low and High Strain Rates. ACI
Journal, 79(2): p. 13-27.
10. Mander, J.B., M.J.N. Priestley and R. Park (1988),
Onserved Stress-Strain Behavior of Confined Concrete.
Journal of Structural Engineering. 114(8): p. 1827-1849.
11. Legeron, F. and P. Paultre (2003), Uniaxial
Confinement Model for Normal- and High-Strength
Concrete Columns. Journal of Structural Engineering,
129(February): p. 241-252.
12. Paultre, P. and F. Légeron (2008), Confinement
reinforcement design for reinforced concrete columns.
Journal of structural engineering. 134(5): p. 738-749.
13. Ziemian, R.D. (1993), Examples of frame studies used
to verify advanced methods of inelastic analysis.
Plastic hinge based methods for advanced analysis
and design of steel frames.
14. OpenSees (2020), The Open System for Earthquake
Engineering Simulation. PEER.
15. Melo, J., et al. (2011), Numerical modelling of the cyclic
behaviour of RC elements built with plain reinforcing
bars. Engineering structures. 33(2): p. 273-286.
16. Cường, T.N. (2017), Áp dụng phương pháp phân tích
động phi tuyến theo lịch sử thời gian mới vào phần
mềm Opensees. Tạp chí KHCN Xây dựng, 1: p. 17-26.
17. Goldberg, J.E. and R.M. Richard (1963), Analysis of
nonlinear structures. Journal of the Structural Division,
89(4): p. 333-351.
18. OpenSeesNavigator (2020), The OpenSeesNavigator.
PEER.
19. Clough, R. and J. Penzien (2010), Dynamics of Structures
(Computers and Structures inc.: Walnut Creek).
20. Cheng, F.Y. (2017), Matrix analysis of structural
dynamics: applications and earthquake engineering.
Vol. 1.: CRC Press.
21. TCVN-9386:2012 (2012), Vietnam national standard -
Design of structures for earthquake resistances.
Ministry of Science and Technology.
22. Nguyễn, X.Đ. và V.T. Nguyễn (2021), Hiệu chỉnh giản đồ
gia tốc động đất đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Tạp
chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. 3: p. 69-77 
 

Bài viết liên quan: