Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 4 - 2021

ThS. NGUYỄN CÔNG KIÊN, TS. ĐINH QUỐC DÂN

Từ khóa:

Hệ thống quan trắc
Tai biến địa kỹ thuật môi trường.

Tóm tắt:

Bài báo đưa ra cơ sở xây dựng hệ
thống quan trắc, giám sát phục vụ phòng chống tai
biến Địa kỹ thuật môi trường trên nguyên tắc xây
dựng mạng lưới tuyến, điểm quan trắc từ đó đề xuất
phương pháp đánh giá và thiết lập hệ thống quan
trắc. Căn cứ cơ bản thiết lập bản đồ phân vùng dự
báo nguy cơ của từng tai biến khu vực Đới động
sông Hồng Hà Nội phục vụ nghiên cứu, khai thác sử
dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 
 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Trần Mạnh Liểu (2005). Một số cơ sở nghiên cứu
đánh giá các quá trình địa cơ và thuỷ địa cơ phát triển
trong hệ thống địa kỹ thuật đê sông (HĐKTĐS) đồng
bằng Bắc bộ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
số 4, Hà Nội 
2. Đoàn Thế Tường, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Công
Kiên (2006). Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa kỹ
thuật môi trường và kiến nghị phương hướng quy
hoạch sử dụng đất hợp lý cho khu vực đới sông ven
sông Hồng trong phạm vi Hà Nội. Sở khoa học và
công nghệ, Hà Nội.
4. Nguyễn Văn Tá, Trần Mạnh Liểu, Cao Thanh Tùng
(2007). Phương pháp đánh giá dự báo khả năng sạt
lở bờ sông theo chỉ tiêu tích hợp các yếu tố điều kiện
kỹ thuật - tự nhiên vùng ven sông. Tạp chí Khoa học
Công nghệ Xây dựng số 01, Hà Nội.
5. Nguyễn Văn Tá (2007). Phân vùng địa chất công
trình (ĐCCT) đới sông ven sông hồng khu vực Hà Nội
phục vụ quy hoạch phát triển bền vững lãnh thổ. Tạp
chí Địa Kỹ thuật số 03, Hà Nội.
6. Đoàn Thế Tường, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Công
Kiên (2009). Luận chứng cơ sở khoa học và thiết lập
hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường cho khu
vực đới động ven sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Sở
khoa học và công nghệ Hà Nội.
7. Trần Mạnh Liểu (1998), Cơ sở lý thuyết và phương
pháp luận monitoring hệ thống địa kỹ thuật đô thị,
Matxcơva.
8. Nguyễn Công Kiên (2020), "Đánh giá nguy cơ biến
dạng thấm ở nền đê khu vực đới động sông Hồng Hà
Nội", Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, Viện
KHCN Xây dựng, vol. 4.
9. Hà Quang Hà và Nguyễn Ngọc Tuyến (2011), “Xói
mòn bờ biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh trong
điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu”, Tạp chí Phát
triển KH&CN, vol. 14, no. M4. pp. 17–28.
10. Phan Kiều Diễm và nnk. (2013), “Đánh giá tình hình
sạt lở, bồi tụ khu vực ven biển tỉnh Cà Mau và Bạc
Liêu từ 1995-2010 sử dụng viễn thám và công nghệ
GIS”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol.
26, no. Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và
Môi trường, pp. 35–43.
11. N. A. Otsu (1975), "Threshold selection method from
gray-level histograms", Automatica, 11, pp. 23-27 
 

Bài viết liên quan: