Người phản biện được chọn từ cơ sở dữ liệu của Tạp chí hoặc các nguồn khác bởi các Biên tập viên. Sau khi được chọn, Người phản biện sẽ nhận được một thư thông báo tự động để yêu cầu xác nhận thông qua địa chỉ e-mail. Thư thông báo gửi cho Người phản biện bao gồm tên và bản tóm tắt bản thảo bài báo.

Tạp chí sử dụng loại phản biện kín hai chiều, có nghĩa là cả danh tính của Người phản biện và Tác giả đều được che giấu khỏi Người phản biện và ngược lại, trong suốt quá trình phản biện.

Là một phần không thể thiếu của quy trình xuất bản, phản biện được sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của công trình khoa học và do đó thực sự giúp nâng cao chất lượng của các bài báo được xuất bản. Người phản biện là những chuyên gia dành thời gian của họ để giúp cải thiện chất lượng của các bản thảo bài báo mà họ phản biện bằng cách tự do đưa ra các nhận xét và lời khuyên cho Tác giả.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách tạp chí và Cam kết bảo mật tại trang web của Tạp chí.