Ngày xuất bản: 30-11-2021
Số tạp chí: Số 3-2021

TS. Nguyễn Xuân Đại, TS. Nguyễn Văn Tú
 

Từ khóa:

Giản đồ gia tốc nhân tạo
lựa chọn và hiệu chỉnh giản đồ gia tốc
phổ phản ứng đàn hồi.

Tóm tắt:

Bài báo trình bày quy trình hiệu chỉnh giản đồ gia tốc động đất nhân tạo đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9386:2012. Phương pháp đề xuất bao gồm việc lựa chọn giản đồ gia tốc phù hợp và tính toán các hệ số hiệu chỉnh đảm bảo phổ phản ứng đàn hồi giản đồ gia tốc sau hiệu chỉnh phù hợp với phổ phản ứng đàn hồi theo tiêu chuẩn, đáp ứng các quy định của TCVN 9386:2012. Kết quả cho thấy quy trình đề xuất có hiệu quả cao trong việc hiệu chỉnh giản đồ gia tốc động đất với độ tin cậy được đảm bảo. 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1.    ECS (2005a). "Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance-part 1: general rules, seismic actions and rules for buildings". European Committee for Standardization Brussels.

2.    NRCC (2015). "National building code of Canada (NBCC)". National Research Council of Canada, Associate Committee on the National Building Code.

3.    ASCE-7 (2016). "Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures". American Society of Civil Engineers.

4.    AASHTO (2017). "AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th Edition".

5.    CSA-S6 (2019). "CSA-S6-19, Canadian highway bridge design code". Canadian Standards Association.

6.    TCVN-9386:2012. "Vietnam national standard - Design of structures for earthquake resistances". Ministry of Science and Technology.

7.    A.K. Chopra (2017). "Dynamics of structures. theory and applications to earthquake engineering".

8.    CSA-S6.1 (2019). "Commentary on CSA S6:19, Canadian Highway Bridge Design Code". CSA Group.

9.    G.M. Atkinson (2009). "Earthquake time histories compatible with the 2005 National building code of Canada uniform hazard spectrum". Canadian Journal of Civil Engineering. 36, 991-1000.

10.F. Zhao, Y. Zhang, H. Lü (2006). "Artificial ground motion compatible with specified ground shaking peaks and target response spectrum". Earthquake Engineering and Engineering Vibration. 5, 41-48.

11.P. Léger, A. Tayebi, P. Paultre (1993). "Spectrum-compatible accelerograms for inelastic seismic analysis of short-period structures located in eastern Canada". Canadian Journal of Civil Engineering. 20, 951-968.

12.  P. Léger, M. Leclerc (1996). "Evaluation of earthquake ground motions to predict cracking response of gravity dams". Engineering Structures. 18, 227-239.

13. J.E. Carballo, C.A. Cornell (2000). "Probabilistic seismic demand analysis: spectrum matching and design". Reliability of Marine Structures Program, Department of Civil Engineering.

14.D. Michaud, P. Léger (2014). "Ground motions selection and scaling for nonlinear dynamic analysis of structures located in Eastern North America". Canadian journal of civil engineering. 41, 232-244.

15.  J. Hancock, J. Watson-Lamprey, N.A. Abrahamson, J.J. Bommer, A. Markatis, E. McCoy, R. Mendis (2006). "An improved method of matching response spectra of recorded earthquake ground motion using wavelets". Journal of earthquake engineering. 10, 67-89.

16.          Seismosoft (2016). "SeismoMatch , software".

17.  V.T. Nguyen, N.Q. Vu, X.D. Nguyen (2020). "Application of seismic isolation for multi-story buildings in moderate seismicity areas like Vietnam".  Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, pp. 012119.

18.   X.D. Nguyen, L. Guizani (2020). "Optimal seismic isolation characteristics for bridges in moderate and high seismicity areas". Canadian Journal of Civil Engineering. 48, 642-655.

19.  Đ.V. Thuật (2011). "Tạo băng gia tốc nền từ phổ phản ứng gia tốc đàn hồi sử dụng chuỗi Fourier". Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. 10, 3-14.

20.  V.N. Anh (2020). "Nghiên cứu sử dụng biến đổi wavelet tạo giả băng gia tốc nền theo điều kiện khớp phổ phản ứng để tính toán công trình chịu tác dụng của động đất".  Đề tài khoa học công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự.

Bài viết liên quan: