Tổng biên tập

Đinh Quốc Dân

Viện KHCN Xây dựng

Phó Tổng biên tập

Nguyễn Nam Thắng

Viện KHCN Xây dựng

Hội đồng khoa học

Chủ tịch

Trần Chủng

Viện KHCN Xây dựng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hồng Hải

Viện KHCN Xây dựng


Các ủy viên

Vũ Ngọc Anh 

Vụ Khoa học công nghệ & MT, Bộ Xây dựng

Trần Văn Liên

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Ngọc Bá

Công ty TNHH TW-Asia Consultants

Trần Mạnh Liểu

Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Đăng Bích

Viện KHCN Xây dựng

Lê Minh Long

Vụ Khoa học công nghệ và MT, Bộ Xây dựng

Nguyễn Thanh Bình

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Đại Minh

Viện KHCN Xây dựng 

Nguyễn Xuân Chính

Viện KHCN Xây dựng

Phan Quang Minh

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Thái Chung

Học Viện kỹ thuật quân sự 

Vũ Ngọc Quang

Học Viện kỹ thuật quân sự

Nguyễn Tiến Chương

Trường Đại học Thủy lợi

Nguyễn Võ Thông

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Cao Dương

Viện KHCN Xây dựng

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải

Hoàng Minh Đức

Viện KHCN Xây dựng

Cao Duy Tiến

Viện KHCN Xây dựng

Phạm Minh Hà

Cục Giám định nhà nước về CLCTXD, Bộ Xây dựng

Nguyễn Hoàng Tuấn

Viện KHCN Xây dựng

Ngô Văn Hợi

Viện KHCN Xây dựng

Đoàn Thế Tường

Viện KHCN Xây dưng

Lê Quang Hùng

Hội Bê tông Việt Nam

Đỗ Như Tráng

Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải

Nguyễn Bá Kế

Viện KHCN Xây dựng 

Vũ Thành Trung

Viện KHCN Xây dựng 

Phạm Văn Khoan

Viện KHCN Xây dựng

Trần Bá Việt 

Hội Bê tông Việt Nam

Nguyễn Sơn Lâm

Viện KHCN Xây dựng