Tổng biên tập
TS. Đinh Quốc Dân
Viện KHCN Xây dựng
Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Nam Thắng
Viện KHCN Xây dựng
Hội đồng khoa học
Phó Chủ tịch
PGS. TS. Trần Chủng
Viện KHCN Xây dựng
Các ủy viên

PGS. TS. Vũ Ngọc Anh 
Vụ Khoa học công nghệ & MT, Bộ Xây dựng
ThS. Nguyễn Sơn Lâm
Viện KHCN Xây dựng
GS. TSKH. Nguyễn Đăng Bích
Viện KHCN Xây dựng
GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên
Hội Kết cấu công nghệ xây dựng
TS. Nguyễn Thanh Bình
Viện KHCN Xây dựng
GS. TS. Trần Văn Liên
Viện KHCN Xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính
Viện KHCN Xây dựng
PGS.TSKH. Trần Mạnh Liểu
Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Nguyễn Cao Dương
Viện KHCN Xây dựng
TS. Lê Minh Long
Vụ Khoa học công nghệ & MT, Bộ Xây dựng
TS. Hoàng Minh Đức
Viện KHCN Xây dựng
TS. Nguyễn Đại Minh
Viện KHCN Xây dựng
PGS. TS. Phạm Minh Hà
Cục Giám định nhà nước về CLCTXD, BXD
PGS. TS. Nguyễn Võ Thông
Viện KHCN Xây dựng
TS. Nguyễn Hồng Hải
Viện KHCN Xây dựng
PGS.TS. Cao Duy Tiến
Viện KHCN Xây dựng
TS. Ngô Văn Hợi
Viện KHCN Xây dựng
TS. KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn
Viện KHCN Xây dựng
TS. Lê Quang Hùng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng
PGS. TS. Đoàn Thế Tường
Viện KHCN Xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Bá Kế
Viện KHCN Xây dựng
TS. Vũ Thành Trung
Viện KHCN Xây dựng
TS. Phạm Văn Khoan
Viện KHCN Xây dựng
TS. Trần Bá Việt
Viện KHCN Xây dựng