Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 4 - 2021

TS. VÕ MINH QUANG, ThS. NGUYỄN TRUNG KIÊN, TS. VÕ MẠNH TÙNG

Từ khóa:

Bê tông cốt thép
khung
cấp độ dẻo
động đất
khớp dẻo

Tóm tắt:

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển
rất nhanh chóng, các công trình xây dựng được đầu
tư ngày càng nhiều. Việc tính toán thiết kế kết cấu
bê tông cốt thép chống động đất cho các công trình
cũng trở nên quan trọng. Tiêu chuẩn hiện hành
TCVN 9386:2012 về thiết kế công trình chịu động
đất thường được sử dụng trong công tác thiết kế và
thẩm tra, tuy nhiên đây là tiêu chuẩn khá phức tạp
và mang tính khoa học cao, vì vậy việc áp dụng tiêu
chuẩn này trên thực tế còn khá nhiều hạn chế. Lý
do chủ yếu dẫn tới tình trạng này là mức độ chênh
lệch về sự phức tạp khi thực hành tính toán thiết kế
theo cấp độ dẻo thấp và các cấp độ dẻo còn lại.
Đây đang là một vấn đề nóng hổi và không có sự
thống nhất giữa các kỹ sư tư vấn, các cơ quan xét
duyệt trong thời gian vừa qua. Vì vậy, qua bài báo
này, chúng tôi muốn so sánh quy trình thiết kế
khung bê tông cốt thép theo cấp độ dẻo thấp (DCL)
và cấp độ dẻo trung bình (DCM), qua đó làm rõ quy
trình thực hành thiết kế khung bê tông cốt thép
kháng chấn theo DCM 
 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. TCVN 9386:2012(2012), Thiết kế công trình chịu
động đất, Nhà Xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
2. EN 1998-1:2004 (2004), Design of structures for
earthquake resistance.
3. Vu Ngoc Son, Nguyen Ngoc Ba (2018), Parametric
study on seismic design to Eurocode 8 of RC frame
structures with medium and low ductility classes, Tạp
chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Viện Khoa học
công nghệ xây dựng.
4. Mahmoud Helal (2017), Ductility Considerations in
Seismic Design of Reinforced Concrete Building,
Dissertation Master, the School of Technology and
Management of the Polytechnic Institute of Leiria.
5. Huệ P. V. (2019), Ảnh hưởng của tường chèn tới việc
kiểm soát cơ cấu phá hoại khung bê tông cốt thép
chịu động đất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây
dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(4V), 58-72.
6. Nguyễn Lê Ninh, Võ Mạnh Tùng (2015), Một số vấn
đề về việc thiết kế nút khung bê tông cốt thép toàn
khối chịu động đất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây
dựng số 25, tháng 9, Trường Đại học Xây dựng.
7. B. Acun, A. Athanasopoulou, A. Pinto E. Carvalho, M.
Fardis (2012), Eurocode 8: Seismic Design of
Buildings Worked examples, European Commission
Joint Research Centre.
8. Nguyễn Lê Ninh, Võ Mạnh Tùng (2016), Ảnh hưởng
của khe nứt đến phản ứng của khung bê tông cốt
thép chịu động đất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây
dựng số 2, Viện Khoa học công nghệ xây dựng.
9. Ahmed M., Dad Khan M. K., Wamiq M (2008), Effect
of concrete cracking on the lateral response of RCC
buildings, Asian Journal of civil engineering (Building
and housing) vol. 9, No. 1.
10. Elwood KJ, Eberhard MO (2006), Effective stiffness of
reinforced concrete columns, PEER report 1-5,
Pacific Earthquake Engineering Research Center,
University of California, Berkeley.
11. EN1992-1-1:2004 (2004), Design of concrete
structures, European Standard. 
 

Bài viết liên quan: