Ngày xuất bản: 30-11-2021
Số tạp chí: Số 3-2021

TS. Nguyễn Hoàng Quân,  ThS. Lê Đăng Dũng,  TS. Nguyễn Huy Cường, PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thành Tâm 

 

Từ khóa:

vách liên hợp thép hình bê tông cốt thép
gia cường bằng TRC
nghiên cứu thực nghiệm

Tóm tắt:

Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu tải trọng đứng và ngang đồng thời của vách liên hợp đã nứt được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Theo đó, hai thí nghiệm lần lượt được tiến hành: (i) mẫu vách liên hợp chịu tải trọng đứng và ngang đồng thời đến khi biên chịu kéo bị nứt và cốt thép đai đạt giới hạn chảy (ii) mẫu vách kể trên được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt và được thí nghiệm lại. Ứng xử của hai mẫu vách được so sánh trên các phương diện như: dạng phá hoại, đường cong lực – chuyển vị, biến dạng của cốt thép và thép hình, độ cứng và tính dẻo. Kết quả cho thấy rằng việc gia cường bê tông cốt lưới dệt là một giải pháp hiệu quả trong việc phục hồi độ cứng, khả năng chịu lực và tính dẻo của kết cấu vách liên hợp. 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Li B., Lim CL., (2010). Tests on seismically damaged reinforced concrete structural walls repaired using fiber – reinforced polymers. Journal of composite for Construction 14, pp 597–608.
2. Hatami F, Ghamari A, Rahai A., (2012). Investigating the properties of steel shear walls reinforced with carbon fiber. Journal of constructional steel research 70, pp 36–42.
3. Le Nguyen K., Brun M., Limam A., Ferrier E., Michel L (2014). Pushover experiment and numerical analyses on CFRP-retrofit concrete shear walls with different aspect ratios. Composite Structures 113, pp 403–18.
4. Wei H, Wu Z, Guo X, Yi F., (2009). Experimental study on partially deteriorated strength concrete columns confined with CFRP. Engineering Structure 31,pp 2495–2505.
5. Dan D., (2012). Experimental tests on seismically damaged composite steel concrete walls retrofitted with CFRP composites. Engineering Structure 45, pp 338-348.
6. Sun F.J., Pang S.H., Zhang Z.W, FU F., Qian K. (2020). Retrofitting seismically damaged steel sections encased concrete composite walls using externally bonded CFRP strips. Composite Structures 236, pp 111927.
7 Bui T.L., Larbi A. Si., Reboul N., Ferrrier E., (2015). Shear behaviour of masonry walls strengthened by external bonded FRP and TRC. Composite Structures 132, pp 923-932.
8. Bernat E, Gil L, Roca P, Escrig C (2013). Experimental and analytical study of TRM
strengthened brickwork walls under eccentric compressive loading. Construction and Building Material 44,pp 35-47.
9. Carozzi F.G., Milani G, Poggi C., (2014). Mechanical properties and numerical modeling of fabric reinforced cementitious matrix (FRCM) systems for strengthening of masonry structures. Composite Structures 107,pp 711–725.
10. Papanicolaou CG, Triantafillou TC, Karlos K, Papathanasiou M., (2007). Textile reinforced mortar (TRM) versus FRP as strengthening material of URM walls: in-plane cyclic loading. Materials and Structure 40, pp 1081–97.
11. Tout C., Dan D., Stoian V., (2014). Numerical and experimental investigation on seismically damaged reinforeced concrete wall panens retrofitted with FRP composite. Composite structures 119, pp 648-665.
12. Contamine R., Larbi A. Si, Hamelin, P., (2013). Identifying the contributing mechanisms of textile reinforced concrete (TRC) in the case of shear repairing damaged and reinforced concrete beam. Engineering Structures 46, pp 447-458.
13. Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Xuân Huy, Lê Đăng Dũng, Nguyễn Thành Tâm (2019). Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của vách liên hợp thép hình bê tông cốt thép. Tạp chí khoa học và công nghệ xây dựng 4, trang 19-26 
 

Bài viết liên quan: