Ngày xuất bản: 03-01-2022
Số tạp chí: Số 4-2021

TS. Hoàng Minh Đức

 

Từ khóa:

bê tông
thành phần
tỷ lệ nước trên xi măng
cường độ
độ sụt

Tóm tắt:

Lựa chọn thành phần bê tông là công tác quan trọng, góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất bê tông. Bài báo này trình bày các nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các đề xuất điều chỉnh một số giá trị tra bảng trong phương pháp lựa chọn thành phần của Anh Quốc - DOE-method để áp dụng trong điều kiện Việt Nam. Các kết quả thực nghiệm ban đầu cho thấy, phương pháp DOE-method với các điều chỉnh đã đề xuất hoàn toàn có thể áp dụng trong lựa chọn thành phần bê tông cho các kết cấu được thiết kế theo tiêu chuẩn hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1.    Chỉ dẫn kĩ thuật lựa chọn thành phần bê tông các loại - Ban hành kèm theo Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. NXB Xây dựng, 2000.

2.    D. C. Teychenne, R. E. Franklin, and E. H.C., Eds. (1988), Design of normal concrete mixes (2nd edition).

3.    Ю. М. Баженов (2002), Технология бетона. Издательство АСВ.

4.    Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов (к ГОСТ 27006-86). Госстрой СССР, 1990.

5.    ACI 211.1-91 (2009), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete (Reapproved 2009).

6.    A. D. Abrams (1919), Design of concrete mixtures. Chicago: Structural Materials Research Labolatory, Lewis Institute.

7.    J. Bolomy (1927), “Durcissemenr des morriers er betons”, Bull. Tech. Suisse Rom., pp. 16–24.

8.    Б. Г. Скрамтаев (1933), Бетоны различных видов. М.; Л.: ОНТИ.

9.    Б. Г. Скрамтаев, П. Ф. Шубенкин, and Ю. М. Баженов (1966), Способы определения состава бетона различных видов. М.: Стройиздат.

Bài viết liên quan: