Ngày xuất bản: 03-01-2022
Số tạp chí: Số 4-2021

TS. KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn

Từ khóa:

Kè Hộ thành Hào
Kinh thành Huế
Thừa Thiên Huế

Tóm tắt:

Kinh thành Huế được xây dựng từ năm 1805 đến 1833, là vòng thành có quy mô lớn nhất Việt Nam còn tồn tại cho đến ngày nay. Trải qua thời gian dài tồn tại, chịu tác động của nắng mưa, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt và bom đạn chiến tranh, Kinh thành đã bị tàn phá, hư hại nghiêm trọng; đặc biệt là bờ kè Kinh thành (hay còn gọi là bờ kè Hộ thành Hào) – một hạng mục bao ngoài tường thành với chức năng phòng thủ, được xây bằng đá núi (đá cát kết) xếp khan. Vì vậy, việc xây dựng một dự án tu bổ là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, sau khi dự án được phê duyệt, quá trình tu bổ cũng gặp phải nhiều quan điểm trái chiều xung quanh việc tu bổ bờ kè Hộ thành Hào. Để làm rõ hơn về tính chất và những nguyên tắc trong tu bổ, bài viết này có mục tiêu phân tích, chỉ ra những luận chứng khoa học và giải pháp thi công tu bổ bờ kè phù hợp với pháp luật Việt Nam và Hiến Chương Quốc tế, đáp ứng các yêu cầu trong công tác thi công tu bổ công trình di tích.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1.    Phan Thuận An (1999), Kinh thành Huế, NXB Thuận Hóa, Huế.

2.    Nội Các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, bản dịch của Viện Sử Học, NXB Thuận Hóa, Huế, 1993, phần Bộ Công, tập 13.

3.    Nhà xuất bản Xây dựng, Các Hiến chương Quốc tế về bảo tồn và trùng tu, bản dịch của GS. Cao Xuân Phổ, Hà Nội, 08-2004.

4.    Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung, hồ sơ khảo sát dự án: Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Huế 2006.

5.    Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung, hồ sơ dự án: Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Huế 2011.

6.      Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung, hồ sơ khảo sát địa chất công trình: Tu bổ, tôn tạo hệ thống kè – Hộ thành Hào, Kinh thành Huế, Huế 2017.

Bài viết liên quan: