Ngày xuất bản: 27-09-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

TS. Phạm Văn Đạt

Từ khóa:

Latticed Shell
Geometrically nonlinear
Gaussian principle

Tóm tắt:

Bài báo trình bày kết quả phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn vòm trụ không gian một lớp dựa trên phương pháp nguyên lý cực trị Gauss và kết quả phân tích này được so sánh với kết quả phân tích tuyến tính để thấy được sự chênh lệch giữa hai cách

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Hà Huy Cương (2005), Phương pháp nguyên lý cực
trị Gauss, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, IV, Tr. 112
118.
2. Phạm Văn Đạt (2013), Phân tích phi tuyến dàn phẳng
dựa trên nguyên lý cực trị Gauss, Tạp chí xây dựng số
3. Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư,
Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang (2006), Kết cấu
thép Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Nhà xuất
bản Khoa học và Kỹ thuật.
4. Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi (2002),
Sức bền vật liệu, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
5. Chu Quốc Thắng (1997), Phương pháp phần tử hữu
hạn, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
6. Lều Thọ Trình (2003), Cơ học kết cấu, Tập I – Hệ tĩnh
định, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
7. Lều Thọ Trình (2003), Cơ học kết cấu, Tập II – Hệ siêu
tĩnh, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
8. Phạm Văn Trung (2006), Phương pháp mới tính hệ kết
cấu dây và mái treo, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Đại học
Kiến trúc Hà Nội.
9. Carlos A.Felippa (2001), Nonlinear finite element
methods, University of Colorado.
10. Greco M., Menin R.C.G., Ferreira I.P., Barros F.B.
(2012), Comparison between two geometrical
nonlinear methods for truss analyses, Structural
Engineering and Mechanics, Vol. 41, No.6, p.735-750.
11. Kwasniewski L. (2009), Complete equilibrium paths for
Mises trusses, International Journal of Non-Linear
Mechanics 44, p.19- 26.
12. Ligaro S.S., Valvo P.S. (2006), Large displacement
analysis of elastic pyramidal trusses, International
Journal of Solids and Structures 43, p.4867–4887.
13. Pajand M.R., Hakkak M.T. (2006), Nonlinear analysis
of truss structures using dynamic relaxation, Int. J.
Numer. Meth. Engng., Vol. 19, No. 1, p.11-22.
14. S.E.Kim (1998), Direct design of truss bridges using
advanced analynis, Structural Engineering and
Mechanics.
15. S.Z.Shen, T.T.Lan (2001), A Review of the
development of Spaital Structures, China International
Journal of Space Structures, (3):157-172.
16. 张毅刚,薛素铎,杨庆山(2004),大跨空间结构,机械工业出

Bài viết liên quan: