Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

ThS. Lê Phương Bình, ThS. Lê Văn Bình, TS. Đinh Thế Hưng, PGS. TS. Ngô Hữu Cường

Từ khóa:

Khung thép-bê tông liên hợp
vùng dẻo
hiệu ứng bậc hai
phân tích phi tuyến

Tóm tắt:

Một phần tử hữu hạn dầm – cột được thiết lập để áp dụng cho phân tích vùng dẻo bậc hai của khung phẳng gồm cột thép và dầm thép – bê tông liên hợp chịu tải trọng tĩnh. Công thức năng lượng và phương pháp thế năng toàn phần dừng được áp dụng để thiết

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Newmark NM, Siess CP, Viest IM (1951), Test and
analysis of composite beams with incomplete
interaction, Proc Soc Exp Stress Anal; 75-92.
2. Oven VA, Burger IW, Plankt RJ, Wali AAA (1997), An
analytical model for the analysis of composite beams
with partial interaction, Comput. Struct; 62(3):493 – 504.
3. Gattesco N (1999), Analytical modelling of nonlinear
behaviour of composite beams with deformable
connection, Journal of Constructional Steel Research;
52:195 –218.
4. Dall’Asta A, Zona A (2004), Three-field mixed
formulation for the non–linear analysis of composite
beams with weak shear connection, Finite Elem Anal
Des; 40(4):25–48.
5. Dall’Asta A, Zona A (2002), Non-linear analysis of
composite beams by a displacement approach.
Comput Struct; 80(27–30):2217–2228.
6. Pi YL, Bradford MA, Uy B (2006), Second Order Nonlinear Inelastic Analysis of Composite Steel–
Concrete Members. II: Applications; 132(5):0733–9445.
7. Queiroza FD, Vellascob PCGS, Nethercot DA (2007), Finite element modelling of composite beams with full and partial shear, Journal of Constructional Steel Research 63: 505–521.
8. Chapman JC, Balakrishman S (1964), Experiments on composite beams, Struct Eng; 42:369-383.
9. Ansourian P (1981), Experiments on continuous
composite beams, Proc Inst Civil Eng, Part 2, 71:25–51.
10.Liew JYR, Chen H, Shanmugam NE (2001), Inelastic analysis of steel frames with composite beams, Journal of Structural Engineering; 127:194-202.
11.Fang LX, Chan SL, Wong YL (1999), Strength analysis of semi-rigid steel-concrete composite
frames, Journal of Constructional Steel Research;
52:269-291.
12. Izzuddin BA, Karayannis CG, Elnashai AS (1994),Advanced nonlinear formulation for reinforced
concrete beam-columns, Journal of Structural
Engineering; 120(10):2913-2934.
13.Dall Asta A, Zona A (2004), Comparison and validation
of displacement and mixed elements for the non–linear
analysis of continuous composite beams, Comput
Struct; 82:2117–2130.

Bài viết liên quan: