Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 4 - 2021

TS. NGUYỄN NGỌC BÁ

Từ khóa:

Tóm tắt:

iêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông và
bê tông cốt thép TCVN 5574:2018 có yêu cầu đối
với kết cấu nhà cao tầng cần tính toán gia tốc dao
động của các sàn tầng trên cùng, và giá trị của gia
tốc dao động không được vượt quá các giá trị cho
phép được quy định trong các tiêu chuẩn tương
ứng. Tuy nhiên hiện tại trong hệ thống TCVN chưa
có tiêu chuẩn nào hướng dẫn cách xác định gia tốc
dao động của nhà cao tầng cũng như các giá trị gia
tốc dao động cho phép. Bài báo này đề cập tới
phương pháp tính gia tốc dao động công trình nhà
theo các tiêu chuẩn Eurocode, với các giới hạn gia
tốc dao động công trình theo tiêu chuẩn ISO
10137:2007 và đề xuất áp dụng phương pháp này
trong việc kiểm tra gia tốc đỉnh của nhà cao tầng
trong công tác thiết kế kết cấu tại Việt Nam 
 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. TCVN 5574:2018 (2018), Thiết kế Kết cấu Bê tông và
Bê tông cốt thép, Bộ KHCN.
2. TCVN 8629:2010 (ISO 6897:1984) (2010), Rung động
và chấn động – Hướng dẫn đánh giá phản ứng của cư
dân trong các công trình cố định đặc biệt những công
trình nhà cao tầng và công trình biển chịu chuyển
động lắc ngang tần số thấp (từ 0,063 Hz đến 1 Hz),
Bộ KHCN, 18 tr.
3. Melissa Burton, K.C.S. Kwork, Admad Abdelrazaq
(2015), Wind-induced Motion of Tall Buildings:
Designing for Occupant Comfort, International Journal
of High-rise Buildings, March, Vol 4, No 1,1-8.
4. ISO 10137-2007 (2007), Bases for design of
structures – Serviceability of buildings and walkways
against vibrations, ISO, 44p.
5. DIN EN 1990:2021-10 (2021), Eurocode: Basis of
structural design, English version EN
1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010, 121 p.
6. DIN EN 1991-1-4:2010, Eurocode 1: Actions on
structures –Part 1-4: General actions – Wind actions
(includes Amendment A1:2010 + Corrigendum
AC:2010), English translation of DIN EN 1991-1-
4:2010-12, 151 p.
7. QCVN 02:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia –
Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, Bộ
Xây dựng.
8. VTT-CR-03593-16 (2016), Evaluation of wind-induced
vibrations of modular buildings, VTT Technical
Research Centre of Finland, 30p.
9. NA to BS EN 1991-1-4:2005+A1:2010, UK National
Annex to Eurocode 1 – Actions on structures, Part 1-4:
General actions – Wind actions. 
 

Bài viết liên quan: