Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 4 - 2021

ThS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, TS. PHẠM VIỆT ANH, TS. LÊ HỒNG HẠNH 
 

Từ khóa:

thí nghiệm nén tĩnh cọc
sức chịu tải giới hạn
ngoại suy
đường cong P-S.

Tóm tắt:

Thí nghiệm nén tĩnh cọc được xem là
thí nghiệm đánh giá chính xác nhất khả năng chịu
tải của cọc và được dùng để kiểm chứng giá trị sức
chịu tải của cọc xác định bằng các phương pháp
khác. Tuy vậy không phải lúc nào cọc thí nghiệm
cũng được nén đến tải trọng phá hoại. Trong trường
hợp đó, việc ước lượng được chính xác sức chịu tải
giới hạn của cọc sẽ làm cho thiết kế tiết kiệm mà
vẫn đảm bảo an toàn. Một số phương pháp thông
dụng bao gồm phương pháp Davisson, phương
pháp Decourt, phương pháp 90% Brinch Hassen,…
Bài báo đề xuất cách ước lượng sức chịu tải bằng
cách sử dụng kết hợp các phương pháp trên. Các
tính toán sau đó được so sánh với kết quả đo sức
chịu tải giới hạn từ một vài thí nghiệm nén tĩnh cọc
thực tế, từ đó đánh giá khả năng ứng dụng của
phương pháp đề xuất 
 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1.

TCVN 10304:2014. Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.
Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.

2. TCVN 9393:2012. Cọc – Phương pháp thử nghiệm
hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. Bộ Khoa
học và Công nghệ, Việt Nam.
3. Vander Veen, C. (1953). The bearing capacity of a pile.
Proc. of the 3rd International Conference on Soil
Mechanics and Foundation Engineering, Zurich, 2:84-90.
4. Hansen, J. B. (1963). Discussion on Hyperbolic 
Stress-Strain Response. Cohesive Soils. Journal for
Soil Mechanics and Foundation Engineering,
American Society of Civil Engineers, 89(4):241-242.
5. De Beer, E. E. (1968). Proefondervindlijke bijdrage tot
de studie van het grensdraag vermogen van zand
onder funderingen op staal. Tijdshift der Openbar
Verken van Belgie.
6. Fuller, F. M., Hoy, H. E. (1970). Pile load tests
including quick-load test method, conventional
methods, and interpretations. 49th Annual Meeting of
the Highway Research Board, Highway Research
Board, 333 :78-86.
7. Kondner, R. (1963). Hyperbolic Stress-Strain
Response: Cohesive Soils. Journal of the Soil
Mechanics and Foundations Division, American
Society of Civil Engineers, 89(1):115-144.
8. Chin, F.K. (1970). Estimation of the Ultimate Load of
Piles from Tests Not Carried to Failure. Proceedings of
Second Southeast Asian Conference on Soil
Engineering, Singapore City, 81-92.
9. Davisson, M. T. (1972). High capacity piles.
Proceedings of Lecture Series on Innovations in
Foundation Construction, American Society of Civil
Engineers, Illinois Section, Chicago, 81-112.
10.Mazurkiewicz, B.K. (1972). Load Testing of Piles
According to the Polish Regulations. Royal Swedish
Academy of Engineering Sciences, Commission on
Pile Research, Stockholm, Report No. 35.
11. Butler, H. D., Hoy, H. E. (1976). User's manual for The
Texas quick-load method for foundation load testing.
Department of Transportation, Federal Highway
Administration, Office of Development. Washington D.C.
12. Decourt, L. (1999). Behavior of foundations under
working load conditions. Proceedings of the 11th PanAmerican Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, Foz DoIguassu, Brazil,
4:453 - 488.
13. Abdelrahman, G.E., Shaarawi, E.M. and Abouzaid,
K.S. (2003). Interpretation of axial pile load test results
for continuous flight auger piles. Emerging
Technologies in Structural Engineering. Proceeding of
the 9th Arab Structural Engineering Conference, Abu
Dhabi, UAE, 791-801.
14. Hasnat, A., Farid Uddin, A. R. M., Haque, E., Saha, P.,
Rahman, M.W. (2012). Ultimate load capacity of
axially loaded vertical piles from full scale load test
results interpretations-applied to 20 case histories.
Proceedings of the 1st International Conference on
Civil Engineering for Sustainable Development
(ICCESD-2012), Kuet, Khulna, Bangladesh, 1-9.
15. Fellenius, B. H. (1980). The analysis of results from
routine pile loading tests. Ground Engineering,
13(6):19-31.
16. Fellenius, B. H. (2001). What Capacity Value to Choose
from the Results a Static Loading Test. The Newsletter
of the Deep Foundations Institute, Fulcrum, 19-22.
17. Birid, K.C. (2017). Evaluation of Ultimate Pile
Compression Capacity from Static Pile Load Test
Results. Proceedings of the 1st GeoMEast
International Congress and Exhibition, Egypt, 1-14 
 

Bài viết liên quan: