Ngày xuất bản: 27-09-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

Ngô Ngọc Thủy

Từ khóa:

Sóng xung kích
công trình
môi trường không khí
Lưới Lagrange
lưới Eurle

Tóm tắt:

Bài báo trình bày kết quả xác định giá trị áp lực của sóng xung kích tác dụng lên nóc của công trình bằng cách sử dụng phần mềm Ansys Autodyn 3D, kiểm chứng độ tin cậy của kết quả với công thức thực nghiệm của M.A.Xadovski, tiến hành khảo sát đánh g

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Đặng Văn Đích, Vũ Đình Lợi (1995), Giáo trình công sự tập 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội.
2. Nguyễn Trí Tá, Đặng Văn Đích, Vũ Đình Lợi (2008), Giáo trình công sự tập 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội.
3. AUTODYN help (2009), ANSYS WORKBENCH 14,5.
4. B, M, Dobratz; P, C, Crawford (1985), "LLNL Explosives Handbook: Properties of Chemical Explosives and Explosive Simulants", Ucrl-52997, Retrieved 31 August 2018.
5. Баум ,А,, иОрленко Л, П, (2002),изика взрывка tom1, Москва 
 

Bài viết liên quan: