Ngày xuất bản: 30-11-2021
Số tạp chí: Số 3-2021

TS. Trương Việt Hùng, PGS. TS. Vũ Quốc Anh

Từ khóa:

Tải trọng gió
trụ thép
trụ dây co
TIA- 222-G

Tóm tắt:

Khi thiết kế trụ thép viễn thông, xác định tải trọng gió lên trụ thép viễn thông khá phức tạp đặc biệt là tải trọng gió lên dây co, trong các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam chưa đề cập đến nội dung này. Tiêu chuẩn TIA-222-G trình bày đầy đủ phần tải gió tác dụng lên dây co. Việc chuyển đổi áp lực gió theo tiêu chuẩn Việt Nam sang vận tốc gió cơ sở để tính theo tiêu chuẩn TIA-222-G khá dễ dàng. Bài báo này trình bày lý thuyết tính toán áp lực gió lên công trình tháp trụ thép, tải gió lên dây co theo tiêu chuẩn TIA-222-G và ví dụ tính toán cụ thể như tính tải gió lên dây co.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. QCVN 02:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

2.  TCVN 5575:2012, Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

3.  TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

4. ANSI/TIA-222-G (2006), Structural Standard for Antenna, Supporting Structures and Antennas.

5. ANSI/TIA-222-G1 (2007), Structural Standard for Antenna, Supporting Structures and Antennas – Addendum 1.

6. ANSI/TIA-222-G2 (2009), Structural Standard for Antenna, Supporting Structures and Antennas – Addendum 2.

Bài viết liên quan: