Ngày xuất bản: 03-01-2022
Số tạp chí: Số 4-2021

TS.Nguyễn Văn Tú, TS. Nguyễn Xuân Đại, KS. Lê Quốc Kỳ

Từ khóa:

Bê tông bị hạn chế
bê tông không bị hạn chế
ứng xử của bê tông bị hạn chế
phân tích phi tuyến kết cấu khung bê tông cốt thép
cốt thép đai

Tóm tắt:

Bài báo trình bày phương pháp phân tích khung phẳng chịu tác dụng của tải trọng ngắn hạn với vật liệu đàn – dẻo biến dạng theo mô hình Clough có kể đến ảnh hưởng của hiệu ứng và tính phi tuyến hình học của kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Hiệu ứng đối với trạng thái nội lực – chuyển vị của kết cấu được tính đến thông qua ma trận độ cứng hình học; ảnh hưởng phi tuyến hình học của kết cấu do chuyển vị thẳng của các nút được thực hiện bằng cách cập nhật lại ma trận của kết cấu sau mỗi bước chất tải. Các kết quả nhận được chỉ rõ các ảnh hưởng này đối với trạng thái nội lực-chuyển vị của kết cấu.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Văn Tú (2010). Phân tích phi tuyến kết cấu khung.  Luận văn Tiến sĩ kỹ thuật, Học viện KTQS.

2. Nguyễn Văn Tú (2009)Tính toán hệ khung phẳng theo mô hình đàn – dẻo song tuyến tính chịu tác dụng của tải trọng động. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ (Học viện KTQS), số IV, 5–15.

3. Bathe K.J (1996). Finite element procedures – Part 1 – 2. Prentice Hall International Inc., Englewood Cliffs.

4. Chan S.L and Chui P.P.T (2000). Non-linear static and cyclic analysis of steel frames with semi – rigid connections. Elservier Science Ltd.

5. Chen W.F (1994). Plastic Design and Second – Oder Analysis of Steel Frames. Springer–Verlag New York Inc.

6. Cheng Franklin Y (2000). Matrix Analysis of Structural Dynamics. Maxcel Dekker Inc, New York.

7. Li Guo – Qiang, Li Jin – Jun (2007). Advanced Analysis and Design of Steel frames. John Wiley & Son Ltd.

8. Stolarski, Tadeusz, Yuji Nakasone, and Shigeka Yoshimoto (2018). Engineering analysis with ANSYS software.Butterworth-Heinemann.

9. SAP 2000, Intergrated Solution for Structural Analysis and Design, CSI Analysis Reference Manual, Computers & Structures, Inc., www.csiamerica.com.

10. Abaqus, D.S., Guide, C.U (2014). ABAQUS Version 6.14. Groupe Dassault: Paris, France.

Bài viết liên quan: