Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng - Viện KHCN Xây dựng cam kết:

- Bảo mật thông tin cá nhân và các thông tin khác liên quan đối với tác giả và phản biện.

- Không cung cấp bất kỳ thông tin nào ngoài mục đích phục vụ thông tin khoa học đăng trên Tạp chí.