1. Quy định chung

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng - Viện KHCN Xây dựng là một tạp chí khoa học có phản biện chuyên về lĩnh vực xây dựng và được xuất bản 4 số/1 năm bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh  với chỉ số xuất bản ISSN 1859-1566.

Các bài viết được yêu cầu cam kết nội dung bài báo gửi đăng là công trình nghiên cứu gốc của Tác giả mà chưa được xuất bản trước đó hoặc đang được phản biện ở nơi khác. Trong trường hợp bài viết là kết quả nghiên cứu được tạo ra bởi một tổ chức hoặc nhóm nhà khoa học thì phải có sự đồng ý bằng văn bản về sử dụng số liệu cho bài viết và công bố.

Tác giả cần trích dẫn các công trình đã xuất bản mà có ảnh hưởng đến bài báo gửi đăng. Việc công nhận chính xác công lao của người khác phải luôn được đưa ra bằng cách trích dẫn nguồn ở những nơi thích hợp trong bài báo. 

Các bài viết sẽ được sàng lọc bởi Ban biên tập và được chỉ định Phản biện kín hai chiều cho ít nhất hai Phản biện. Tác giả có trách nhiệm trả lời, tiếp thu ý kiến của Phản biện. Tất cả các bản cập nhật dự thảo sẽ được tự động lưu trên hệ thống và việc trao đổi hoàn thiện bài viết thông qua Ban biên tập.

Ban biên tập có quyền chấp nhận hoặc từ chối xuất bản trên cơ sở xem xét  và tham khảo các ý kiến đề xuất của Phản biện.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách, Thông tin bản quyềnCam kết bảo mật của Tạp chí.

2. Thể lệ bài viết

Các bài viết gửi về Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng - Viện KHCN Xây dựng cần đảm bảo tiêu chí về nội dung khoa học đối với các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ, các nội dung trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghề nghiệp, phổ biến kiến thức… trong lĩnh vực xây dựng theo quy định tại thể lệ bài viết.

3. Quy định về hình thức trình bày

Bản thảo bài báo được trình bày theo Mẫu dự thảo bài báo, được soạn thảo dưới định dạng Word, khổ A4 (21 x 29,7 cm); font chữ Arial cỡ chữ 10; một cột; lề trên: 2 cm; dưới: 2cm; trái: 2,5 cm; phải: 1,5cm.

Bài viết có độ dài khoảng 08 đến 10 trang.

TÊN BÀI BÁO: khoảng 20 từ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa, đậm, căn giữa.

Họ và tên tác giả: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường, căn giữa. Tác giả chính ghi đầu tiên.

Địa chỉ đơn vị công tác, địa chỉ E-mail, số điện thoại liên hệ và các thông tin khác của các Tác giả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường, nghiêng.

Tóm tắt: khoảng 200 đến 300 từ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường. Trong phần tóm tắt cần trình bày cô đọng toàn bộ công việc nghiên cứu bao gồm sự cần thiết, mục đích, phương pháp và kết quả nghiên cứu chính thu được, không bao gồm kết luận, không trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần tóm tắt. 

Từ khóa: khoảng 5 đến 10 từ, cách nhau bởi dấu chấm phảy, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường.

Bản thảo bài báo cần cung cấp cho Người đọc những thông tin cơ bản cần thiết để hiểu được chủ đề nghiên cứu; chỉ ra được những hạn chế của các công trình nghiên cứu liên quan trước đó; xác định được lý do để tiến hành nghiên cứu và những đóng góp về mặt lý thuyết và ứng dụng; trình bày được mục tiêu nghiên cứu, phương pháp luận, phương tiện nghiên cứu, đánh giá, phân tích rõ ràng, dữ liệu để minh chứng một cách chặt chẽ, các kết quả thu được và thảo luận để diễn giải kết quả; được viết rõ ràng và mạch lạc; sử dụng chính xác thuật ngữ khoa học; cung cấp đầy đủ các trích dẫn và tài liệu tham khảo.

Bản thảo bài báo cần chứa đầy đủ chi tiết các nội dung và tài liệu tham khảo để cho phép người khác tái tạo lại công trình nghiên cứu. Yêu cầu có khoảng 10 đến 25 tài liệu tham khảo liên quan được trích dẫn trong phần giới thiệu và các phần khác của bài báo. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải liên quan chặt chẽ đến vấn đề nghiên cứu.

Các tài liệu tham khảo được đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ [1-3] hoặc [1, 2, 5]. Các tài liệu tham khảo mà được liệt kê ở cuối bài báo cần được trích dẫn trong nội dung và ngược lại.

Bản thảo được chia thành các mục lớn và mục bé và được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3…. Tên mục phải được viết một cách cụ thể và súc tích, chứa đựng những thông tin liên quan đến nội dung của mục.

Hình vẽ, ảnh: được thể hiện rõ ràng và có trích dẫn trong nội dung bài báo. Hình ảnh không bị nhòe, mờ (chất lượng trên 300 pxl); sử dụng font Arial, chữ thường; được chú thích rõ ràng; có đánh số thứ tự và tên đặt ở dưới, bằng chữ thường, nghiêng, căn giữa. 

Bảng biểu: được trình bày rõ ràng, có trích dẫn trong nội dung bài báo. Có định dạng, kẻ ô thống nhất, chú thích rõ ràng; có đánh số thứ tự và tên đặt ở trên, bằng chữ thường, nghiêng, căn giữa; phải trích dẫn trong nội dung bài báo.

Công thức: được trích dẫn trong nội dung bài báo, được soạn thảo bằng phần mềm MathType (trong đó, biến số viết nghiêng; hằng số, chỉ số dưới và số mũ viết đứng) được thể hiện rõ ràng; các công thức có cùng cỡ chữ; có đánh số thứ tự công thức trong ngoặc đơn (…) ở phía bên phải công thức. 

Đơn vị tính: sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế (SI).

Kết luận: được trình bày một cách cô đọng từ các kết quả nghiên cứu chính đạt được, tránh đề cao quá tầm quan trọng đạt được của nghiên cứu. Kết luận phải phù hợp với các mục tiêu nghiên cứu và trong phạm vi nghiên cứu được nêu trong phần giới thiệu. Hạn chế của nghiên cứu có thể được lưu ý trong phần kết luận.

Lời cám ơn (nếu có): Chỉ rõ nghiên cứu được tài trợ bởi các tổ chức hoặc cá nhân dưới dạng đề tài, dự án nghiên cứu; có mã số cụ thể.

Tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tài chính (hoặc hỗ trợ thiết bị thí nghiệm,…) của … (viết tên cơ quan hỗ trợ) cho đề tài (hoặc dự án) “viết tên đề tài hoặc tên dự án được để trong ngoặc kép”, mã số… (viết tên mã số đề tài hoặc dự án).  

Ví dụ 1: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED); mã số …

Ví dụ 2: Tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của Viện Khoa học công nghệ xây dựng cho đề tài “Nghiên cứu giải pháp…”, mã số ...

Tài liệu tham khảo: được đặt ở cuối bài báo, có đánh số thứ tự theo thứ tự xuất hiện trong bài báo; chỉ rõ vị trí của các tài liệu tham khảo trong nội dung bài báo bằng cách để số thứ tự trong ngoặc vuông […]. Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh cần được phiên âm theo nguyên tắc thông dụng sang chữ La tinh hoặc dịch sang tiếng Anh. 

Tài liệu tham khảo được trình bày như sau: 

  • Tiêu chuẩn, quy chuẩn

[1] EC8 (2004). Design of structures for earthquake resistance, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Brussels, Belgium.

  • Sách:

Tên các Tác giả (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên sách bằng chữ nghiêng. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

[1]   Hidemi Shiga Yoshitaka Akui (1984), “Gunkanjima Field Measurement Book”, p. 20-25, Tokyo Denki University Press.

  • Báo tạp chí hoặc bài báo tuyển tập hội thảo:

Tên các Tác giả được viết tắt theo quy định (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên bài báo bằng chữ không nghiêng. Tên tạp chí hoặc tên tuyển tập hội thảo bằng chữ nghiêng, Nhà xuất bản, tập theo năm (số trong năm để trong ngoặc đơn): từ trang-đến trang. Số DOI hoặc địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)

  • Luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ:

Tên Tác giả được viết tắt theo quy định (năm nhận được học vị Tiến sỹ hoặc Thạc sĩ để trong ngoặc đơn). Tên luận án Tiến sĩ hoặc luận văn Thạc sĩ bằng chữ nghiêng. Tên cơ sở đào tạo. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)

  • Báo cáo tổng kết dự án, đề tài nghiên cứu:

Tên các Tác giả được viết tắt theo quy định (năm nghiệm thu dự án hoặc đề tài nghiên cứu). Tên dự án hoặc đề tài nghiên cứu bằng chữ nghiêng. Tên cơ quan chủ quản, mã số dự án hoặc đề tài nghiên cứu. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)

  • Địa chỉ Internet:

Tên trang web. Tên tài liệu bằng chữ nghiêng. Tên cơ quan chủ quản, mã số dự án hoặc đề tài nghiên cứu. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet, ngày tháng năm truy cập.

4. Trả lời các câu hỏi của phản biện

Tác giả cần trả lời tất cả các câu hỏi của Người phản biện đưa ra một cách rõ ràng, cụ thể. Tác giả có thể bảo lưu ý kiến với nhận xét của Người phản biện, nhưng phải đưa ra minh chứng thuyết phục và ý kiến nhận xét phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức được quy định (vui lòng xem Chính sách tạp chí).

Đồng thời với việc trả lời các câu hỏi, Tác giả cần chỉnh sửa trong bản thảo bài báo và đánh dấu đỏ những nội dung đã chỉnh sửa. Khuyến khích sử dụng chức năng “Track Changes” trong Microsoft Word để chỉnh sửa, nhưng không để hiển thị tên của Tác giả.

Sau khi chỉnh sửa hoàn thành, Tác giả gửi bài viết lên hệ thống trực tuyến của Tạp chí bao gồm các files đính kèm sau:

1. Bản thảo bài báo đã được chỉnh sửa theo phản biện (dạng .doc và .pdf)

2. Bản trả lời các câu hỏi phản biện (dạng .doc)

3. Các tài liệu minh chứng (nếu có)

4. Ý kiến gửi Ban biên tập (nếu có). Trường hợp Tác giả có ý kiến cần trao đổi riêng với Ban biên tập thì vui lòng gửi thêm file đính kèm (khác với file “Bản trả lời các câu hỏi phản biện”), hoặc sử dụng chức năng gửi thư trong mục tương tác với Ban biên tập.

5. Mẫu trình bày

Bản thảo bài báo gửi trực tuyến dưới 2 định dạng .doc và .pdf.