Ngày xuất bản: 27-09-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

ThS. Phan Thành Trung, ThS. Nguyễn Hữu Hà, GS.TS. Nguyễn Quốc Bảo

Từ khóa:

Nổ gần
phá hủy bê tông cốt thép
mô hình Holmquist - Johnson - Cook
mô hình Johnson - Cook
mô hình CONWEP.

Tóm tắt:

Đánh giá tác động và phá hủy của lượng nổ gần với các cấu kiện là bài toán rất phức tạp và có sai số lớn. Ở Việt Nam, tính toán này hiện nay chủ yếu sử dụng một số công thức thực nghiệm tham khảo đã có. Kết quả thực nghiệm chỉ phù hợp trong phạm

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Danh, L.B., Hòa, P.D., Thắng, N.C., Linh, N.Đ., 
Dương, B.T.T., Lộc, B.T., Đạt, Đ.V. (2019). Nghiên 
cứu thực nghiệm khả năng chịu tác động tải trọng nổ
của vật liệu bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Tạp 
chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, NUCE, 13 (3V): 
12–21.
2. Li, J., Hao, H. (2011). A two-step numerical method 
for efficient analysis of structural response to blast 
load. International Journal of Protective Structures, 
2(1):103–126.
3. Dragos, J., Wu, C. (2014). Interaction between direct 
shear and flexural responses for blast loaded one 
way reinforced concrete slabs using a finite element 
model. Engineering Structures, 72:193–202.
4. Kot, C. A., Valentin, R. A., McLennan, D. A., Turula, 
P. (1978). Effects of air blast on power plant 
structures and components. Technical report,
Argonne National Lab., IL (USA).
5. Kot, C. A. (1978). Spalling of concrete walls under 
blast load. Structural Mechanics in Reactor 
Technology, 31(9):2060–2069.
6. cVay, M. K. (1988). Spall damage of concrete 
structures. Technical report, ARMY Engineer 
Waterways Experiment Station Vicksburg MS 
Structures LAB.
7. Wang, W., Zhang, D., Lu, F., Wang, S.-c., Tang, F. 
(2013). Experimental study and numerical simulation 
of the damage mode of a square reinforced concrete 
slab under close-in explosion. Engineering Failure 
Analysis, 27:41–51.
8. Marchand, K. A., Plenge, B. T. (1998). Concrete hard 
target spall and breach model. Air Force Research 
Laboratory, Munitions Directorate, Lethality.
9. ABAQUS Theory Manual, revision 2020, Pawtucket, 
Rhode Island, Mỹ, 2020.
10. Unified Facilities Criteria (UFC) (2008), Structures to 
Resist the Effects of Accidental Explosions, U. S. 
Army Corps of Engineers, Naval Facilities 
Engineering Command, Air Force Civil Engineer 
Support Agency, UFC 3-340-02.
11. Johnson GR (1994). Linking of Lagrangian particle 
methods to standard nite element methods for high 
velocity impact computations. Post-SMIRT Impact IV 
Seminar, Berlin. Nuclear Engineering and Design 150p.
12. Abascal R., Dominguez J. (1984), Dynamic behavior 
of strip footings on non-homogeneous Viscoclastic 
Soil, Pavement International Symposium on dynamic 
Soil Structure interaction, Minneapolis, Minnesota.
13. Holmquist TJ, Johnson GR and Cook WH (1993), A 
computational constitutive model for concrete 
subjected to large strains, high strain rates, and high 
pressures. In: The 14th international symposium on 
ballis-tic, Quebec, Canada, 26–29 September, pp. 
591–600. Arlington, VA: American Defense 
Preparedness Association.
14. Johnson G. R., Cook W. H.(1983), A Constitutive 
Model and Data for Metals Subjected to Large 
Strains, High Strain Rates and High Temperatures, 
Proceedings of the 7th Inter-national Symposium on 
Ballistics, The Hague, The Netherlands.
15. Johnson G. R., Cook W. H.(1985), Fracture 
characteristics of three metals subjected to various 
strains, strain rates, temperatures and pressure, 
EngngFractMech, Vol. 21(1) pp. 31-48.

Bài viết liên quan: