Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

TS. Cao Duy Khôi, ThS. Phan Anh Tuấn

Từ khóa:

Tóm tắt:

Bài báo đề cập đến một số kết quả nghiên cứu về giới hạn chảy fy, giới hạn bền fu, tỉ lệ fu/fy đối với thép kết cấu của EN 1993-1-1 và các tiêu chuẩn sản phẩm EN được viện dẫn; các yêu cầu đối với mác thép SS400 của Tiêu chuẩn Nhật JIS G3101-2010;

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. EN 1990, Basis of structural design.
2. EN 1993, Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules forbuildings.
3. EN 10025-2:2004, Hot-rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels.
4. BS EN 1993-1-1:2005+A1:2014 British Standard. Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules forbuildings.
5. JIS G3101-2010, Rolled steels for general structure.
6. NS. Trahair, MS Bradford, DA Nethercot, L Gardner. The behaviour and design of steel structures to EC 3. Fourth edition. 
7. TCVN 5575:2012, Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
8. Các kết quả thí nghiệm mẫu thử mác thép SS400 thực hiện tại LAS-XD 01 thuộc Viện KHCN Xây dựng

Bài viết liên quan: