Ngày xuất bản: 26-11-2022
Số tạp chí: Số 3-2022

Nguyễn Quang Phú

Từ khóa:

Xi măng
xỉ lò cao hoạt tính
tro bay
đất bùn cứng hóa.

Tóm tắt:

Sử dụng hỗn hợp xi măng kết hợp với các phụ gia khoáng (tro bay và xỉ lò cao) để cứng hóa đất bùn nạo vét làm vật liệu thay thế cát là cần thiết tại những vùng xây dựng khan hiếm về nguồn cát tự nhiên. Trong nghiên cứu sử dụng các hỗn hợp gồm (xi măng + tro bay), (xi măng + xỉ lò cao) và (xi măng + xỉ lò cao + tro bay) để cứng hóa đất bùn ở các vùng nước khác nhau gồm nước lợ và nước mặn tại tỉnh Cà Mau thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đất bùn cứng hóa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật để thay thế cát trong san lấp mặt bằng. Kết quả thí nghiệm cho thấy sử dụng phương pháp cứng hóa đất bùn bằng hỗn hợp (6% xi măng + (2%, 4% và 6%) xỉ lò cao + (2%, 4% và 6%) tro bay) cho hệ số thấm của đất bùn cứng hóa rất thấp, Kt = 4.1×10-8 đến 5.5×10-8 m/s, cường độ của đất bùn cứng hóa tăng từ 12.2% đến 15.4% so với mẫu đất bùn cứng hóa bằng xi măng. Đất bùn sau cứng hóa có thể sử dụng cho mục đích xây dựng như làm vật liệu thay thế cát để san lấp mặt bằng và đắp bờ bao trong các công trình thủy lợi và nuôi trồng thủy sản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

[1]  D. N. Little and N. Syam (2006), “Introduction to Soil Stabilization, Understanding the Basics of Soil Stabilization : An Overview of Materials and Techniques,” Caterpillar, vol. 7, no. January, pp. 1-16.

[2]  D. Wang, N. E. Abriak, and R. Zentar (2013), “Strength and deformation properties of Dunkirk marine sediments solidified with cement, lime and fly ash,” Eng. Geol., vol. 166, pp. 90-99.

[3]  F. Al-Ajmi, H. Abdalla, M. Abdelghaffar, and J. Almatawah (2016), “Strength Behavior of Mud Brick in Building Construction,” Open J. Civ. Eng., vol. 6, no. 3, p. 482.

[4]  M. D. Liu and S. Pemberton (2010), “A study of the strength of lime treated soft clays,” Int. Symp. Exhib. Geotech. Geosynth. Eng. Challenges Oppor. Clim. Chang., no. December, pp. 245-251.

[5]  Y. Yi, C. Li, S. Liu, and M. Asce (2010), “Alkali-Activated Ground-Granulated Blast Furnace Slag for Stabilization of Marine Soft Clay,” J. Materail Civ. Eng., vol. 11, no. 4, pp. 246-250.

[6]  S. Rezaeimalek, A. Nasouri, J. Huang, S. Bin-Shafique, and S. T. Gilazghi (2017), “Comparison of short-term and long-term performances for polymer-stabilized sand and clay,” J. Traffic Transp. Eng. (English Ed., vol. 4, no. 2, pp. 145-155.

[7]  S. Soleimani, S. Rajaei, P. Jiao, A. Sabz, and S. Soheilinia (2018), “New prediction models for unconfined compressive strength of geopolymer stabilized soil using multi-gen genetic programming,” Measurement, vol. 113, pp. 99-107.

[8]  Wang D., Abriak N.E., and Zentar R. (2013). Strength and deformation properties of Dunkirk marine sediments solidified with cement, lime and fly ash. Engineering Geology, 166, 90-99.

[9] Yadu L. and Tripathi R.K. (2013). Effects of Granulated Blast Furnace Slag in the Engineering Behaviour of Stabilized Soft Soil. Procedia Engineering, 51, 125-131.

[10] Hadi M.N.S., Farhan N.A., and Sheikh M.N. (2017). Design of geopolymer concrete with GGBFS at ambient curing condition using Taguchi method. Construction and Building Materials, 140, 424-431.

[11]         Huang Y. and Lin Z.S. (2010). Investigation on phosphogypsum-steel slag-granulated blast-furnace slag-limestone cement. Construction and Building Materials, 24, 1296-1301.

[12]. K. T. Rukenya, K. J. Wambua, K. Charles, and T. George (2017), “Soil Stabilization Using Rice Husk Ash and Natural Lime as an Alternative to Cutting and Filling in Road Construction,” J. Constr. Eng. Manag., vol. 143, no. 5, p. 4016127, May.

[13]. S. Alsafi, N. Farzadnia, A. Asadi, and B. K. Huat (2017), “Collapsibility potential of gypseous soil stabilized with fly ash geopolymer; characterization and assessment,” Constr. Build. Mater., vol. 137, pp. 390-409.

[14]. Yi Y., Liska M., and Al-Tabbaa A. (2014). Properties of Two Model Soils Stabilized with Different Blends and Contents of GGBS, MgO, Lime, and PC. Journal of Materials in Civil Engineering, 26(2), 267-274.

[15]. Wang D., Zhu J., and He F. (2019). CO2 carbonation-induced improvement in strength and microstructure of reactive MgO-CaO-fly ash-solidified soils. Construction and Building Materials.

Bài viết liên quan: