Ngày xuất bản: 13-09-2022
Số tạp chí: Số 3-2021

PGS.TS. Nguyễn Quang Phú; TS. Nguyễn Thành Lệ

Từ khóa:

Bê tông Geopolymer
cát biển
dung dịch kiềm hoạt hóa
phụ gia siêu dẻo
tro bay
xỉ lò cao nghiền mịn.

Tóm tắt:

Sử dụng cát biển, kết hợp tro bay, xỉ lò cao với dung dịch kiềm hoạt hóa và phụ gia siêu dẻo giảm nước để chế tạo bê tông Geopolymer có cường độ nén từ M30 đến M60. Bê tông Geopolymer thiết kế có tính công tác tốt, cường độ nén đáp ứng được các yêu c

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. Davidovits. J (2011), Geopolymer Chemistry and
Application, 3rd edition, Geopolymer Institute.
2. Feng Rao, Qi Liu, (2015), Geopolymerization and Its
Potential Application in Mine Tailings Consolidation: A
Review, Mineral Processing and Extractive Metallurgy
Review 36.
3. J. T. Gourley and G. B. Johnson (2005),
“Developments in Geopolymer Precast Concrete”.
Paper presented at the International Workshop on
Geopolymers and Geopolymer Concrete, Perth,
Australia.
4. Palomoa, P. Krivenkob, I. Garcia-Lodeiroa, E.
Kavalerovab (2014), A review on alkaline activation:
New analytical perspectives Materiales de
construccion, vol 64, No 315.
5. S.E. Wallah and B.V. Rangan (2006), “Low calcium
fly ash based geo-polymer concrete: Long term
properties, Research report GC2”. Curtin University of
Technology, Australia.
6. S.V. Joshi and M.S. Kadu (2012), “Role of akaline
activator in development of Eco-friendly fly ash based
Geopolymer Concrete”, International Journal of
Enviromental Science and Development, vol.3 (5), pp.
417- 421.
7. Sarker. P., A (2008), Constitutive model for fly ash
based Geopolymer concrete. Architecture Civil
Engineering Environment.
8. Turner. L. K and Collins. F. G (2013), Carbon dioxide
equivalent (CO2-e) emissions: A comparison between
geopolymer and OPC cement concrete, Construction
and Building Materials, vol.43, pp. 125-130.
9. XU. H, Van Deventer. J.S.J (2000), the
geopolymerisation of alumino-silicate minerals,
International Journal of Mineral Processing, vol.59,
pp. 247-266.
10. Nguyễn Quang Phú, Cao Đức Việt, Hoàng Phó Uyên
(2010), Nghiên cứu xác định mối quan hệ mác chống
thấm W và hệ số thấm K của bê tông truyền thống
dùng trong các công trình thủy lợi. Tạp chí Khoa học
Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số tháng 9/2010 
 

Bài viết liên quan: