Ngày xuất bản: 03-01-2022
Số tạp chí: Số 4-2021

TS. Nguyễn Ngọc Bá

Từ khóa:

Tóm tắt:

Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574:2018 có yêu cầu đối với kết cấu nhà cao tầng cần tính toán gia tốc dao động của các sàn tầng trên cùng, và giá trị của gia tốc dao động không được vượt quá các giá trị cho phép được quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng. Tuy nhiên hiện tại trong hệ thống TCVN chưa có tiêu chuẩn nào hướng dẫn cách xác định gia tốc dao động của nhà cao tầng cũng như các giá trị gia tốc dao động cho phép. Bài báo này đề cập tới phương pháp tính gia tốc dao động công trình nhà theo các tiêu chuẩn Eurocode, với các giới hạn gia tốc dao động công trình theo tiêu chuẩn ISO 10137:2007 và đề xuất áp dụng phương pháp này trong việc kiểm tra gia tốc đỉnh của nhà cao tầng trong công tác thiết kế kết cấu tại Việt Nam.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. TCVN 5574:2018 (2018), Thiết kế Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép, Bộ KHCN. 

2. TCVN 8629:2010 (ISO 6897:1984) (2010), Rung động và chấn động – Hướng dẫn đánh giá phản ứng của cư dân trong các công trình cố định đặc biệt những công trình nhà cao tầng và công trình biển chịu chuyển động lắc ngang tần số thấp (từ 0,063 Hz đến 1 Hz), Bộ KHCN, 18 tr.

3. Melissa Burton, K.C.S. Kwork, Admad Abdelrazaq (2015), Wind-induced Motion of Tall Buildings: Designing for Occupant Comfort, International Journal of High-rise Buildings, March, Vol 4, No 1,1-8.

4. ISO 10137-2007 (2007), Bases for design of structures – Serviceability of buildings and walkways against vibrations, ISO, 44p.

5. DIN EN 1990:2021-10 (2021), Eurocode: Basis of structural design, English version EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010, 121 p.

6. DIN EN 1991-1-4:2010, Eurocode 1: Actions on structures –Part 1-4: General actions – Wind actions (includes Amendment A1:2010 + Corrigendum AC:2010), English translation of DIN EN 1991-1-4:2010-12, 151 p. 

7. QCVN 02:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, Bộ Xây dựng.

8. VTT-CR-03593-16 (2016), Evaluation of wind-induced vibrations of modular buildings, VTT Technical Research Centre of Finland, 30p.

9. NA to BS EN 1991-1-4:2005+A1:2010, UK National Annex to Eurocode 1 – Actions on structures, Part 1-4: General actions – Wind actions.

Bài viết liên quan: