1. Tác giả chuyển giao toàn bộ bản quyền bài báo cho Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng – Viện KHCN Xây dựng, bao gồm quyền xuất bản, tái bản, truyền tải, bán và phân phối toàn bộ hoặc một phần bài báo trong các ấn bản điện tử và in của Tạp chí, trong tất cả các phương tiện truyền thông được biết đến hoặc phát triển sau này.

2. Bằng cách chuyển giao bản quyền này cho Tạp chí KHCN Xây dựng, việc sao chép, đăng, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần bài báo bằng bất kỳ phương tiện nào bởi Tác giả đều yêu cầu phải trích dẫn đến Tạp chí một cách phù hợp về hình thức và nội dung, bao gồm: tiêu đề của bài báo, tên các tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm, chủ sở hữu bản quyền theo quy định của Tạp chí, số DOI. Khuyến khích đưa kèm đường dẫn (Link) của bài báo đăng trên trang web của Tạp chí.

3. Tác giả đồng ý rằng tất cả các bản sao bài báo đã được xuất bản ở dạng in hoặc điện tử phải trích dẫn đầy đủ thông tin Tạp chí như đã được công bố.