Ngày xuất bản: 26-11-2022
Số tạp chí: Số 3-2022

Võ Minh Quang, Võ Mạnh Tùng

Từ khóa:

Bê tông cốt thép (BTCT)
dầm chuyển
dàn chuyển
nhà cao tầng
độ võng

Tóm tắt:

Việc thiết kế khung bê tông cốt thép với cấp độ dẻo trung bình (DCM) chịu động đất theo TCVN 9386:2012 là khá phức tạp, đặc biệt với những khung có dầm chuyển, một số quy định không thực sự hợp lý khi áp dụng với loại kết cấu này. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về quy trình và lý thuyết phân tích khung bê tông cốt thép chịu động đất bằng phương pháp tĩnh phi tuyến đẩy dần theo TCVN 9386:2012, thực hiện phân tích đẩy dần cho một khung bê tông cốt thép 7 tầng với dầm chuyển ở tầng 2 được thiết kế chịu động đất với cấp độ dẻo trung bình, từ đó rút ra một số nhận xét về việc thiết kế khung có dầm chuyển chịu động đất. 

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

[1] TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà,Tiêu chuẩn quốc gia.

[2] Nguyễn Lê Ninh, Phan Văn Huệ, (2018), Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

[3] Võ Minh Quang, Nguyễn Trung Kiên, Võ Mạnh Tùng, (2021), “Một số vấn đề trong thiết kế khung bê tông cốt thép cấp độ dẻo thấp và trung bình theo TCVN 9386:2012”, Tạp chí KHCN Xây dựng - số 4, Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

[4] Đặng Việt Hưng, Nguyễn Đàm Khánh, Nguyễn Trường Thắng (2018), Khảo sát hiệu quả phân tích dầm chuyển ứng lực trước đồng thời với khung bê tông cốt thépTạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng.

[5] Võ Mạnh Tùng (2019), “Mô hình tính toán kết cấu dầm chuyển trong thiết kế nhà cao tầng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng – tập 13 số 4V, Trường Đại học Xây dựng.

[6] EN 1998-1 (2004): Eurocode 8: Design for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings.

[7] EN 1998-3 (2005): Eurocode 8: Design for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting of buildings.

[8] EN 1992-1-1 (2004): Eurocode 2: Design for concrete structures – Part 1-2: General rules and rules for buildings.

[9] ATC 40 (1996): Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings.

[10] Fardis, M. N. (2009). Seismic design, assessment and retrofitting of concrete buildings: based on EN-Eurocode 8 (Vol. 8). Berlin: Springer.

Bài viết liên quan: