Ngày xuất bản: 03-01-2022
Số tạp chí: Số 4-2021

ThS. Nguyễn Xuân Trường, TS. Phạm Việt Anh, TS. Lê Hồng Hạnh

Từ khóa:

thí nghiệm nén tĩnh cọc
sức chịu tải giới hạn
ngoại suy
đường cong P-S.

Tóm tắt:

Thí nghiệm nén tĩnh cọc được xem là thí nghiệm đánh giá chính xác nhất khả năng chịu tải của cọc và được dùng để kiểm chứng giá trị sức chịu tải của cọc xác định bằng các phương pháp khác. Tuy vậy không phải lúc nào cọc thí nghiệm cũng được nén đến tải trọng phá hoại. Trong trường hợp đó, việc ước lượng được chính xác sức chịu tải giới hạn của cọc sẽ làm cho thiết kế tiết kiệm mà vẫn đảm bảo an toàn. Một số phương pháp thông dụng bao gồm phương pháp Davisson, phương pháp Decourt, phương pháp 90% Brinch Hassen,… Bài báo đề xuất cách ước lượng sức chịu tải bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp trên. Các tính toán sau đó được so sánh với kết quả đo sức chịu tải giới hạn từ một vài thí nghiệm nén tĩnh cọc thực tế, từ đó đánh giá khả năng ứng dụng của phương pháp đề xuất.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1.  TCVN 10304:2014. Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.

2.  TCVN 9393:2012. Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.

3.  Vander Veen, C. (1953). The bearing capacity of a pile. Proc. of the 3rd International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Zurich, 2:84-90.

4.  Hansen, J. B. (1963). Discussion on Hyperbolic Stress-Strain Response. Cohesive Soils. Journal for Soil Mechanics and Foundation Engineering, American Society of Civil Engineers, 89(4):241-242.

5.   De Beer, E. E. (1968). Proefondervindlijke bijdrage tot de studie van het grensdraag vermogen van zand onder funderingen op staal. Tijdshift der Openbar Verken van Belgie.

6.   Fuller, F. M., Hoy, H. E. (1970). Pile load tests including quick-load test method, conventional methods, and interpretations. 49th Annual Meeting of the Highway Research Board, Highway Research Board, 333 :78-86.

7.   Kondner, R. (1963). Hyperbolic Stress-Strain Response: Cohesive Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, American Society of Civil Engineers, 89(1):115-144.

8.   Chin, F.K. (1970). Estimation of the Ultimate Load of Piles from Tests Not Carried to Failure. Proceedings of Second Southeast Asian Conference on Soil Engineering, Singapore City, 81-92.

9.   Davisson, M. T. (1972). High capacity piles. Proceedings of Lecture Series on Innovations in Foundation Construction, American Society of Civil Engineers, Illinois Section, Chicago, 81-112.

10.Mazurkiewicz, B.K. (1972). Load Testing of Piles According to the Polish Regulations. Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Commission on Pile Research, Stockholm, Report No. 35.

11. Butler, H. D., Hoy, H. E. (1976). User's manual for The Texas quick-load method for foundation load testing. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Development. Washington D.C.

12. Decourt, L. (1999). Behavior of foundations under working load conditions. Proceedings of the 11th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Foz DoIguassu, Brazil, 4:453 - 488.

13. Abdelrahman, G.E., Shaarawi, E.M. and Abouzaid, K.S. (2003). Interpretation of axial pile load test results for continuous flight auger piles. Emerging Technologies in Structural Engineering. Proceeding of the 9th Arab Structural Engineering Conference, Abu Dhabi, UAE, 791-801.

14. Hasnat, A., Farid Uddin, A. R. M., Haque, E., Saha, P., Rahman, M.W. (2012). Ultimate load capacity of axially loaded vertical piles from full scale load test results interpretations-applied to 20 case histories. Proceedings of the 1st International Conference on Civil Engineering for Sustainable Development (ICCESD-2012), Kuet, Khulna, Bangladesh, 1-9.

15. Fellenius, B. H. (1980). The analysis of results from routine pile loading tests. Ground Engineering, 13(6):19-31.

16. Fellenius, B. H. (2001). What Capacity Value to Choose from the Results a Static Loading Test. The Newsletter of the Deep Foundations Institute, Fulcrum, 19-22.

17. Birid, K.C. (2017). Evaluation of Ultimate Pile Compression Capacity from Static Pile Load Test Results. Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt, 1-14.

Bài viết liên quan: