Ngày xuất bản: 27-09-2022
Số tạp chí: Số 1-2021

TS. Nguyễn Hùng Minh, KS. Nguyễn Thế Tú

Từ khóa:

Tóm tắt:

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng sợi đay trong thành phần đến các tính chất của bê tông cốt sợi (BTCS). Kết quả cho thấy với sự có mặt của sợi đay tự nhiên trong thành phần, cường độ nén của BTCS có xu hướng

Nội dung:

Tài liệu tham khảo:

1. A. K. Varma, S. R. A. Krishnan, and S. 
Krishnamoorthy (1989), “Effect of chemical treatment 
on density and crystallinity of Jute fibers”, Textile 
Research Journal, vol. 59, no. 6, pp. 368–370. View 
at: Publisher Site | Google Scholar.
2. Abe J, Takeuchi Y, Japan (2011), “Development of 
Self-Compacting Premix GRC”, GRC Istanbul.
3. BS EN 1170 – 1, Precast concrete products - Test method 
for glass-fibre reinforced cement, Part 1: Measuring the 
consistency of the matrix - Slump test' method.
4. BS EN 1170 – 4, Precast concrete products - Test method 
for glass-fibre reinforced cement. Part 4. Measuring 
bending strength - “Simplified bending test” method.
5. BS EN 1170 – 5, Precast concrete products - Test method 
for glass-fibre reinforced cement. Part 5. Measuring 
bending strength- “Complete bending test” method.
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Jute.
7. Kanda, T., and Li, V.C. (1998), “Interface Property 
and Apparent Strength of a High Strength 
Hydrophilic Fiber in Cement Matrix”, ASCE J. 
Materials in Civil Engineering, 5-13.
8. R. Ball, A. McIntosh, and J. Boindley, “Feedback 
processes in cellulose thermal decomposition: 
implications for fire-retarding strategies and 
treatments”, Combustion Theory and ModelingView 
at: Google Scholar.
9. S. K. Kundu (1987), “Flexural bending fatigue of raw 
and chemically treated jute”, Textile Research 
Journal, vol. 57, no. 2, pp. 118–120,.View 
at: Publisher Site | Google Scholar.
10. The International Glassfibre Reinforced Concrete 
Association (GRCA) (2016); “Specification for the 
Manufacture, Curing & Testing of Glassfibre 
Reinforced Concrete (GRC) Products”; Published 
by: The International Glassfibre Reinforced 
Concrete Association (GRCA) This edition 
published: January.
 

Bài viết liên quan: